top of page

VÅRE ANSATTE

Ketil

Ketil Evjen Hansen

Daglig Leder

Senior Prosjektleder

20230302_Cloud_Norway_Ketil_Evjen_Hansen_026_HR.jpg

Ketil er en av gründerne i CloudNorway as og jobber som prosjektleder.

Ketil er utdannet siviløkonom fra Boston University med spesialisering innen Management Information Technology. I tillegg har han en MBA innen General Management fra The University Of Chicago, Booth School Of Business.

Han er sertifisert innen prosjektledelse og har lang erfaring med ledelse og styring av IKT-prosjekter generelt og implementering av IKT-løsninger spesielt.

Rådgiver med 26 års erfaring fra bransjene helse, transport, industri, teknologi og konsulent, inkludert 18 års ledererfaring. Lang erfaring fra store IKT-prosjekter, spesielt innen helse sektoren. God kunnskap om hvordan håndtere prosjekter slik at leveransene skjer i.h.t avtalt tid, kost, omfang, kvalitet og håndtering av risiko.  Evner å forstå forretningsmessige utfordringer og se hvordan teknologi kan bidra til å løse disse utfordringene. Betydelig erfaring innen ledelse av selskap hvor HR og kompetansebygging er viktig for å oppnå ønsket vekst.

Ketil har innehatt flere roller som deltaker i programkontor, prosjektleder og prosjektdeltaker ved innføring av ny IT plattform, pasientjournalsystem, ventelistesystem, bedriftshelsetjeneste system etc.. for medisinske institusjoner.

Ketil jobber selvstendig og strukturert, setter seg raskt inn i nye problemstillinger, er leveranseorientert og sikrer fremdrift på en effektiv måte. Ketil er god til å avstemme forventinger mellom parter og sette felles mål.

Kontakt: ketil@cloudnorway.com

Anker 1
Anker 3
Anker 3
Christian

Christian Smeby

Senior IKT arkitekt

20230302_Cloud_Norway_Christian_Smeby_004_HR.jpg

Christian Smeby er virksomhets- og løsningsarkitekt, med lang erfaring som linjeleder og prosjektleder. Han er TOGAF® og PRINCE2™ sertifisert. Med 25 års erfaring fra nordisk IT-bransje har han erfaring fra de fleste miljøer, fra stormaskin via UNIX til Windows Server og pc samt mobile klienter av alle typer.

Han har særskilt kompetanse innen integrasjonsarkitektur, og har jobbet med noen av de største offentlige og private selskapene i Norden, som Statens Vegvesen, If, Posten, Telenor, Norges Bank, Diakonhjemmet Sykehus, Yara og AkerBP for å nevne noen. Med TOGAF® tilpasset bedriftens modenhet som verktøy for teknologistyring og forvaltning har Christian vært med på å designe og innføre en rekke «nye teknologier» i Norden.

Hans ledelseserfaring spenner fra små team på fire-fem personer opp til større seksjoner med 175+ ansatte i inn- og utland. På infrastruktur- og driftssiden er operasjonalisering og automatisering viktige verktøy for å oppnå gevinster for kunden som Christian har jobbet mye med.

Christian har gjennom sin brede og lange erfaring gode evner til å se helheten i tekniske løsninger og å tenke utenfor boksen. Han blir sett på som allsidig, kreativ, arbeidsom og løsningsorientert.

Kontakt: christian@cloudnorway.com

Nicolai

Nicolai Nyborg

Senior Prosjektleder

20230302_Cloud_Norway_Nicolai_Nyborg_056_HR.jpg

Nicolai er siviløkonom fra Copenhagen Business School og University of Technology i Sydney.

Han kombinerer erfaring med faglig forståelse av teknologi-, prosess- og organisasjonsutvikling. Han er sterk på prosjektstyring, godt sertifisert og danner seg raskt overblikk over komplekse strategiske problemer.

Nicolai har 15 års erfaring fra store selskaper og digitaliseringsprosjekter innen helse, transport, industri og finans. Han har forretningsteft kombinert med teknisk forståelse og motiveres av å bygge tillitsrelasjoner, dele kunnskap og skape dialog. Han har alltid hatt viktige roller i prosjekter får å sikre at kundene lykkes med å ta i bruk teknologi og realisering av verdier innad i organisasjonen.

Han motiveres av prosjektlederansvaret og har en inkluderende lederstil som er medvirkende til at prosjekter gjennomføres innen sine rammer. Han har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med et positivt engasjement ovenfor kollegaer og samarbeidspartnere for å levere resultatmål.

Kontakt: nicolai@cloudnorway.com

Johnny

Johnny Hov

Senior IKT Rådgiver

20230302_Cloud_Norway_Johnny_Hov_024_Portrett_web.jpg

Johnny er IKT-rådgiver og løsningsarkitekt. Han har 20 års erfaring med IT fra store driftsmiljøer innen offentlig og privat sektor. Hans sterke side er å se IKT-løsninger opp mot brukeropplevelse og lønnsomhet, samtidig som at man ivaretar sikkerheten.

 

Johnny har erfaring fra sektorene helse og industri. I tidligere prosjekter så har han ofte fungert som en løsningsdesigner/teknisk ansvarlig ved iverksettelse av nye tjenester og plattformoppgraderinger i store driftsmiljøer.

Johnny kommer fra en teknisk bakgrunn og har etter hvert opparbeidet seg kompetanse innen strategi, sikkerhet og IKT-infrastruktur i store driftsmiljøer.

 

Johnny er opptatt av at kommunikasjon er tilpasset målgruppen slik at alle i et prosjekt har en felles forståelse av hva som er målbildet og hvilke gevinster det gir. Han liker prosjekter som gir utfordringer og nye erfaringer.

 

Eksempler på tidligere oppdrag er: Løsningsdesigner og delprosjektleder for medisinsktekniske løsninger ved overføringen av Kongsvinger Sykehus til Ahus Helseforetak og løsningsdesigner for Design og arkitektur hos Sykehuspartner.

Kontakt: johnny@cloudnorway.com

Magne

Magne Ertesvåg

Senior Prosjektleder

20230302_Cloud_Norway_Magne_Ertesvåg_035_HR.jpg

Magne er senior prosjektleder i CloudNorway og har mer enn 20 års erfaring som helse-informatiker. Med bakgrunn som sykepleier, systemutvikler og ehelse-rådgiver, har han evne og kompetanse til å forebygge, avdekke og behandle organisatoriske og mellommenneskelige utfordringer.  

  

Magne har bred erfaring innen helseinformatikk. Blant annet har han hatt oppgaver som mottaksansvarlig i prosjektleveranser fra Sykehuspartner samt utrednings, orienterings- og vedtakssaker for Sykehusledelsen. Magne har hatt rolle som verneombud i Ahus, som ga nyttig kunnskap om ledelsens rapporteringsrutiner, forankring og ansvarslinjer. I tillegg har han hatt rolle som seniorrådgiver i Legemiddelverket, samt to ganger som teknisk prosjekt- og testleder for tjenesteutsetting av Legemiddelverkets IKT-drift. Han har også jobbet som kundekonsulent og systemutvikler i Profdoc/Compugroup, hvor erfaringene ga kunnskap om fastlegers og helsestasjoners utfordringer, EPJ-system og arbeidsprosesser.  

  

Fra 1996 til 2001 jobbet Magne som sykepleier på Aust Agder Sentralsjukehus og i Arendal kommunehelsetjeneste.  

  

Av sertifiseringer innehar Magne PRINCE2, ITIL og ISTQB. Han har formell utdannelse som sykepleier og dataingeniør, samt en mastergrad i helse og sosialinformatikk. 

  

Viktige prinsipper ved prosjektledelse er ifølge Magne transparens, tidlig involvering av viktige interessenter og tilstrekkelig organisasjonsforankring. Det må etablertes møteplasser for prosjektgruppen og relevante interessenter. Prosjektleders tilstedeværelse og tilgjengelighet i prosjektet, mener Magne er avgjørende for leveranser og suksess. 

Kontakt: magne@cloudnorway.com

Richard

Richard Lees

Senior Testleder

20230302_Cloud_Norway_Richard_Lees_063_HR.jpg

Richard er sertifisert testleder og prosjektleder, med over 30 års erfaring fra IT-bransjen, hvor av 15 års erfaring innen prosjektledelse og over 10 års erfaring innen testledelse. Han har jobbet i et bredt spekter av bransjer, blant annet innen skatt, politiet, bank, telekom og media, offentlig sektor, logistikk og miljøhelse. 

Richard har god erfaring med både sammensatte team og prosjekter. Han har hatt ansvaret for å lede både nasjonale og internasjonale team og prosjekter. Integrering, UX og e-handel er noen områder Richard har en spesiell interesse for og kunnskap om. 

 

Richard har jobbet med flere store selskaper i Norge, blant annet som testleder hos Telenor hvor han var testansvarlig for områder som bank, inkasso, avstemming og print-distribusjon. Eksempler på andre selskaper hvor Richard har vært inne som prosjekt- eller testleder er DnB, Nordea, Ikano, CanalDigital, Post Nord, Strålfors og Difi. Richard jobber for tiden som testleder hos Statens Vegvesen. 

Richard er en ISTQB sertifisert Testleder, Agile tester, PRINCE2 Practitioner og Scrum Master. Av formell utdanning har han en Bachelor i Information Systems fra Staffordshire Universitet i England.  

En av Richards sterkeste sider er at han kommuniserer like godt med ledere og tekniske eksperter som med brukere. Han er pragmatisk, og ser verdien i å få jobben gjort, kontra å kun snakke om den. Han har stor tro på en praktisk gjennomføring. 

Kontakt: richard@cloudnorway.com

Jarle

Jarle Damborsky

Senior IKT Rådgiver

20230302_Cloud_Norway_Jarle_Damborsky_013_HR.jpg

Jarle er senior IKT-rådgiver og systemkonsulent med 25 års erfaring fra både offentlig sektor og større private virksomheter. Han har solid kompetanse innen større nettverk med Microsoft arkitektur og trives best med å finne løsninger på komplekse utfordringer. Eksempelvis å finne løsninger som ikke sees umiddelbart i situasjoner hvor kunnskap om hele næringskjeden, fra servere til brukeres behov, kombineres med skripting. Eller i større nettverk hvor må man også ty til SQL baser for å komme frem til løsningen.

 

Jarle har vært med å fullføre større oppgraderingsprosjekter innen offentlig forvaltning, forsvar, bank og helse. Han har hatt mange forskjellige ansvarsområder, alt fra prosjektleder, teknisk teamleder og utvikler. Inkludert blant annet rådgivning til kunde, rapportering, utvikling av løsninger, testing, ROS analyser, valg av leverandører og lignende.  

Er faglig sterk innen Active Directory relaterte komponenter. Eksempelvis Group Policy, DNS osv. Dette henger tett sammen med Server/klient operativsystemer, SCCM og applikasjonsdistribusjon. Powershell er det foretrukne skriptspråket, men han behersker også SQL, VBA (Office skripting) og vbscript der det er påkrevd. Jarle innehar flere sertifiseringer fra Microsoft. 

Jarle har lang erfaring med å lage OS imager hos større kunder. Windows 7, 10 og Server 2016 med alt det innbefatter av basisapplikasjoner (Office), skripter og GPO for å kunne oppfylle kravene til sikkerhet. Med SCCM som rammeverk har han også laget løsninger for å kunne kartlegge og kontrollere utrulling etter hvert som applikasjoner og infrastruktur blir klar.  

Av kunder kan det nevnes DNB, Sykehuspartner, Forsvaret og Basefarm. 

Kontakt: jarle@cloudnorway.com

Børge

Børge Brynlund

Senior Rådgiver

20230302_Cloud_Norway_Brynlund_Børge_0xx_HR.jpg

Børge er Senior Rådgiver i CloudNorway. Han har over 20 års erfaring med komplekse løsninger innen privat og offentlig sektor, med fokus på produktutvikling, ledelse og test.  

 

Børge har jobbet tett på og med mennesker gjennom de ulike roller og stillinger han har innehatt, med et gjennomgående fokus på teknologi. Han har opparbeidet seg meget god tverrfaglig erfaring, både i roller som utvikler, testleder, seksjonsleder, teamleder og produkteier. Børge har erfaring med alt fra å løse praktiske oppgaver til å lede test i store, komplekse prosjekter og program innen både privat og offentlig sektor. 

 

Noen av Børges styrker er at han er målrettet, strukturert og grundig, og han ser helheten i de oppgavene som skal utføres. I tillegg er han tilpasningsdyktig, omgjengelig og liker å samarbeide for å komme frem til gode løsninger. Han får meget gode tilbakemeldinger for sine egenskaper som relasjonsbygger og sin pedagogiske tilnærming. 

 

Børge har erfaring fra sektorer som bank & finans, offentlig, helse, energi, transport samt internasjonale- og offshore/rightshore prosjekter. Av formell utdanning innehar Børge en Executive Master of Management ved Handelshøyskolen BI, samt en Master of Science i Information Technology Management fra University of Sunderland I England.  

 

Eksempler på tidligere oppdrag er: Produkteier AutoPASS (SVV,) Testleder Nye Systemløsninger for Bompengeinnkreving (SVV), Testleder Elhub (Statnett SF) og Seksjonsleder (ErgoGroup). 

Kontakt: borge@cloudnorway.com

Natasha

Natasha Tavakolzadeh

Junior Prosjektleder

20230302_Cloud_Norway_Natasha_Tavakolzadeh_049_HR.jpg

Natasha er junior prosjektleder med erfaring fra IT, Bank og Finans. Hennes kjernekompetanse er innen prosjektstøtte og PMO, samt å etablere rutiner og nøkkelprosesser i varierte prosjekter. Hun er strukturert, engasjert, utadvendt og har sterke kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig.    

 

Eksempelvis har Natasha jobbet som Project Controller i Azets Insight, hvor arbeidet blant annet bestod i å etablere standarder og rutiner for god økonomistruktur, samt ansvar for ivaretakelse av onboarding av nye leveranser og prosjekter. I Arrow Enterprise Computing Solutions jobbet hun både med ledelse av kundestyring, kundepleie og mersalg av selskapets produkter for eksisterende kundeportefølje.   

 

For Deutsche Bank har Natasha innehatt roller som prosjektstøtte Brexit, prosjektstøtte og analytiker Workforce Optimisation, prosjektleder Disaster Recovery og prosjektleder HR Prosess optimalisering.  

 

Av utdanning har Natasha en bachelorgrad i International Business fra Berkeley College i New York. I tillegg har hun tatt fag innen internasjonal markedsføring ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Natasha innehar blant annet sertifiseringer i PRINCE2, ITIL, Microsoft 365 Fundamentals, Veeam (VMSP) og Citrix (CCSP). 

 

Kontakt: natasha@cloudnorway.com  

Christan St.

Christian Stubberud

Senior IKT arkitekt

20230302_Cloud_Norway_Christian_St_007_HR_edited.jpg

Christian Stubberud er en fremtredende teknisk arkitekt med en dyp forståelse for moderne IT-infrastruktur, særlig innen Microsoft CAF, Azure Landing Zones, IaC og Terraform. Med over 15 års erfaring i feltet, besitter han en dybdegående teknisk innsikt fra både offentlig og privat sektor.
 

Hans kombinasjon av teoretisk kunnskap og praktisk erfaring er unik. Som sertifisert Azure Solutions Architect Expert og HashiCorp Certified: Terraform Associate, har Christian bevist sin dedikasjon til kontinuerlig læring og faglig fornyelse. Dette er videre styrket av hans mangfoldige sertifiseringer fra anerkjente teknologiselskaper som Microsoft og AWS.
 

Christian skiller seg ut ikke bare for sin tekniske kompetanse, men også for sin menneskelige tilnærming. Han forstår viktigheten av å anvende teknologi på en måte som gagner både bedrifter og enkeltpersoner. For ham er automatisering mer enn bare et teknologisk fremskritt; det er en revolusjon som frigjør tid, minimerer feil, og legger grunnlaget for fremtidige innovasjoner. Gjennom sitt arbeid tar han steget videre – han bygger broer der teknologi møter menneskelighet, forsterker forretningsprosesser, og gjør hverdagen lettere.

Kontakt: christian.stubberud@cloudnorway.com  

Jonas Myrstad

Senior Prosjektleder

Jonas
Jonas.jpg

Jonas er sertifisert prosjektleder med lang erfaring fra Forsvaret. Han har bachelor i telematikk fra Forsvarets Ingeniørhøgskole og har en solid teknisk forståelse, spesielt innen nettverk og telekommunikasjon. Kunnskap han anvender når han leder tekniske prosjekter og i samarbeid med teknisk fagpersonell. Jonas' erfaring fra Cyberforsvaret gir ham god innsikt i disiplin, organisering og strategisk tenkning – verdifullt i ledelse og gjennomføring av prosjekter som krever presisjon og planlegging.

Med en mastergrad i ledelse fra Universitetet i Agder, har Jonas formell opplæring i ledelse. Jonas har hatt en rekke lederroller, fra store seksjoner med opptil 100 ansatte til mindre team på fire-fem personer. Denne varierte erfaringen gjør ham i stand til å tilpasse seg ulike organisatoriske kontekster og størrelser.

Jonas trives og motiveres i roller der han kan utnytte sin kompetanse for å samkjøre grupper til å levere resultater etter beste evne. En av Jonas sine styrker er hans evne til å kommunisere effektivt med et bredt spekter av mennesker, fra ledere og tekniske eksperter til sluttbrukere. Han er allsidig, kreativ, arbeidsom og løsningsorientert.

 

Kontakt: jonas@cloudnorway.com  

bottom of page